Polityka Prywatności aplikacji mobilnej „TURYSTYCZNY DRAGACZ”

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej TURYSTYCZNY DRAGACZ (zwanej dalej „Aplikacją”) przez firmę RD ELEKTRONIKA S.C. z siedzibą w Dolnej Grupie, ul. Tartaczna 4, 86-134 Dolna Grupa, NIP 559-204-61-09, REGON 367493076 (zwaną dalej „Administratorem”).

2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

3. Niniejszym użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

§ 2. Dane zbierane.

1. Administrator nie gromadzi, ani nie udostępnia osobom trzecim żadnych danych, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na identyfikację (ustalenie tożsamości) użytkownika.

2. Aplikacja anonimowo zbiera dane statystyczne udostępniane przez system. Za zbieranie tych danych oraz sposobu użytkowania aplikacji odpowiedzialna jest usługa Google Analytics, której właścicielem jest firma Google Inc. (Polityka bezpieczeństwa usługi Google Analytics) oraz usługa App Analytics, której właścicielem jest firma Apple Inc. (Polityka bezpieczeństwa usługi Apple Analytics).

§ 3. Uprawnienia Aplikacji.

1. Aplikacja korzysta z podkładów mapowych dostarczanych przez system Google Maps API (Polityka prywatności Google inc.).

2. Aplikacja może korzystać z następujących uprawnień:

Lokalizacja – umożliwia wyświetlenie pozycji użytkownika na mapach oraz nawigowania do wybranego punktu.

Dostęp do pamięci podręcznej urządzenia – podczas użytkowania Aplikacji zapisywane są tylko tymczasowe dane na urządzeniu użytkownika.

Dostęp do sieci Internet – w celu poprawnego działania aplikacji wymagany jest dostęp do sieci Internet.

Zapobieganie przejściu telefonu w tryb uśpienia – usługa wykorzystywana podczas działania aplikacji.